Monthly Archive: April 2023

โครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 1-2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรม CiRA CORE ตามเป้าหมายการยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะครูอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบโควตา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควตา สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 1. รอบโควตา http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2756_2023_04… 2. โควตาบุตรอุตสาหกรรม https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2760_2023_04_07… 3. โควตาทางด้านกีฬา https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2740_2023_04_05…

SOLOMON Technology Thailand visit AMI

วันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณภัทร จ้อยประดิษฐ์ Sale Manager ของ SOLOMON Technology Thailand Co.,Ltd. ในการพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน บริษัท SOLOMON Technology Company ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม...