Category: RESEARCH NEWS

SOLOMON Technology Thailand visit AMI

วันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณภัทร จ้อยประดิษฐ์ Sale Manager ของ SOLOMON Technology Thailand Co.,Ltd. ในการพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน บริษัท SOLOMON Technology Company ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม...

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564 การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เนื่องเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการในหลายหลานสาขาวิชาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมวัดคุม และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนั้น นักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจึงมีโอกาสที่จะได้เจอกับภาคอุตสาหกรรมได้ในหลากหลายรูปแบบ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับการบูรณาการให้เข้ากับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วการแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับประเภทอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในปัจจุบันจึงจำเป็นสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยจึงเกิดโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อให้ส่วนของสถานประกอบการ เข้ามาแนะนำสถานประกอบการ ประเภทการผลิต แน้วโน้มการพัฒนาในอนาคต ให้นักศึกษารู้จัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมไปถึงโอกาสการร่วมงานกันในอนาคต ตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในปีการศึกษา 2564 จึงเป็นไปในรูปแบบออนไลน์โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว 5 สถานประกอบการ และยังมีเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อให้น้องๆนักศึกษาที่ยังไม่รู้จักว่าวิศวกรรมระบบการผลิตเนื่ย...