Monthly Archive: February 2022

AMI รับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 (ระบบโควตา)

AMI พร้อมแล้ว TCAS รอบที่ 2 ( ระบบโควตา ) . #วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) รอบ 2 . เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ แบบโควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง จำนวน 30 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/352ZVHa การให้โควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 5 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3sLY3ul...

ITA AMI KMITL

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลที่ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งบุคลากรทุกระดับขอให้คำมั่นว่าจะบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และนำข้อเสนอแนะจากภายนอกที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้แล้วในการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมุ่งพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (WorldClass University) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต AMI X ITA

AMI FIVE FIGHT TEAMS

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงนำโดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนร่วมใน กิจกรรม “Five Fight Teams” เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กร KMITL FIGHT5 ทีม5 เดือน5 กิจกรรม เพื่อสะท้อน5 ด้าน ของค่านิยมองค์กร KMITL FIGHT คำว่า FIGHT ประกอบด้วย F: Futurist มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และกล้าแตกต่างI: Ignite พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมนำการเปลี่ยนแปลงG: Greatness มุ่งเน้นความเป็นเลิศและสหวิชาชีพH: Honor ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างความยั้งยืนT: Team...