Category: Ongoing News!

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์อาจารย์ประจำวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น AMI KMITL

AMI ร่วมต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ร่วมต่อต้านการทุจริต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต

นักศึกษา AMI รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษา ระดับประเทศ 2564

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กานต์พิชชา พันธุ์บัวหลวง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 👍👍 ได้รับ รางวัลที่ 2 ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง : การจัดกลุ่ม และการทำนายแผ่นเวเฟอร์สำหรับการจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. อนรรฆพล แสนทนร่วมกับ : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่...

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับสมัครทุน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 2564

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดำเนินการให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอทุนช่วยเหลือ กรอกแบบฟอร์มการขอทุนที่ 👉👉 https://forms.gle/JVqM26sYA7oYJx3ZA และตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้วิทยาลัยฯประเมิน สถานการณ์และความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการคำปรึกษา หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งลงในแบบฟอร์มนี้ได้เช่นกันนะคะ สมัครได้ระหว่าง 1 – 21 พฤษภาคม 2564 เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ AMI_KMITL

จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฉบับที่ 23 เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคพิเศษ 3/2563 ข้อที่ 4 ไม่อนุญาตให้มีการสอบภายในสถาบัน (on site) ในทุกรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รวบรวมการจัดรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตาม link ด้านล่าง หรือสามารถ scan qr code ได้ตามรูป 👉https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSSdCxox1oIC5y8JMMM2-JrIuPcVZVu7m5rhyvWv9rk/edit?usp=sharing

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทม. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-15.30 น. • ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” สแกน QR พร้อมเพย์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กองที่ 49หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 693-0-32393-4 • แจ้งรายละเอียดการเพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่Facebook: AMI KMITLEmail: ami.kmitl@gmail.comโทร: 02-329-8264