Category: Ongoing News!

Mahendra Engineering College เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จาก Mahendra Engineering College ประเทศอินเดีย ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลักสูตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัย

EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence”

KMITL – OAQ กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ มารู้จักข้อมูลเบื้องต้น EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence” วันนี้ขอนำเสนอ EP.1 โครงร่างขององค์กรและหมวด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตอบสนองการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มาใช้เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันและระดับส่วนงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม กดลิงค์ https://office.kmitl.ac.th/oaq/education-quality/

โครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 1-2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรม CiRA CORE ตามเป้าหมายการยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะครูอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

SOLOMON Technology Thailand visit AMI

วันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณภัทร จ้อยประดิษฐ์ Sale Manager ของ SOLOMON Technology Thailand Co.,Ltd. ในการพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน บริษัท SOLOMON Technology Company ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม...

AMI visit Seagate

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในโครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษา AMI ระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 หลักสูตร – หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ – หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยนักศึกษา ได้รับฟังบรรยายภาพรวมของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, การเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ . รวมถึงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา...

AMI ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

วันที่ 17-20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี พาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำของประเทศไต้หวัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป (National Taipei University of Technology), บริษัท Solomon และ บริษัท Tai Li Da ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อศึกษาพูดคุย, แลกเปลี่ยน และหาแนวทางความร่วมมือทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน งานวิจัย อีกทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน,สหกิจศึกษา...

นศ. AMI กับการประกวดสหกิจศึกษา 2565

จบไปแล้วกับประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน ชิงทุนการศึกษา รางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับรางวัล ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น KMITL จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000. – บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นายพชร ศิรินิล (พี่เพชร) ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้คลังเก็บข้อมูลเชิงวัตถุกับระบบโครงข่ายแพลต ฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ ร่วมมือกับ สถานประกอบการ : บริษัท...

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จัดงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง พร้อมรับชมภาพยนต์สั้น “รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง” -KMITL STORY 2022

เรียน On-site ยังไง ถึงปลอดภัย

เนื่องจากสถาบันฯ ปรับให้มีการเรียนการสอนแบบ on-site ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 – กรณีพบผู้ติดเชื้อในชั้นเรียน สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid (on-site และ online) เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูงได้เรียนอย่างต่อเนื่อง – สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ให้กักตัวเพื่อรักษา เป็นระยะเวลา 10 วันและผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัวสังเกตุอาการ เป็นระยะเวลา 5 วัน – ปฏิบัติตามมาตรการของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ หากติดเชื้อ Covid-19/เสี่ยงสูงแนวทางการปฏิบัติตัวหากติดเชื้อ Covid -19 หรือสัมผัสเสี่ยงสูงนักศึกษา:...