Daily Archive: April 24, 2023

โครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 1-2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรม CiRA CORE ตามเป้าหมายการยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะครูอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...