AMI ร่วมต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ร่วมต่อต้านการทุจริต

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต