Monthly Archive: June 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์อาจารย์ประจำวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น AMI KMITL