Daily Archive: May 3, 2021

นักศึกษา AMI รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษา ระดับประเทศ 2564

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กานต์พิชชา พันธุ์บัวหลวง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 👍👍 ได้รับ รางวัลที่ 2 ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง : การจัดกลุ่ม และการทำนายแผ่นเวเฟอร์สำหรับการจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. อนรรฆพล แสนทนร่วมกับ : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่...