Daily Archive: February 6, 2023

นศ. AMI กับการประกวดสหกิจศึกษา 2565

จบไปแล้วกับประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน ชิงทุนการศึกษา รางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับรางวัล ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น KMITL จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000. – บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นายพชร ศิรินิล (พี่เพชร) ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้คลังเก็บข้อมูลเชิงวัตถุกับระบบโครงข่ายแพลต ฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ ร่วมมือกับ สถานประกอบการ : บริษัท...