สัมมนา Online ในหัวข้อ
เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย”

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมสัมมนา Online ในหัวข้อ
เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย”

โดย ดร. ทยาทิพย์ ทองตัน
วิทยากร จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 09:00 -12:00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting
ID: 352 613 8453
Password : AMI2022