Daily Archive: May 24, 2022

สัมมนา Online ในหัวข้อ
เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย”

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา Online ในหัวข้อเรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย” โดย ดร. ทยาทิพย์ ทองตันวิทยากร จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 09:00 -12:00 น.ผ่านทาง Zoom MeetingID: 352 613 8453Password : AMI2022