CP วางแผนร่วมกับ สจล. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ในการผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณศักดิ์ชัย บัวมูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์เชิงวัสดุศาสตร์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) มาใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศดูน้อยลง
ความคืบหน้าการใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยในโรงงาน CP
ล่าสุดขณะนี้ทางโรงงานเริ่มเดินเครื่องทดลองการผลิตและมีการนำผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ CiRACORE Platform ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยก่อนบรรจุลงซอง ด้วยการใช้ AI ในระบบ automation ซึ่งมีกำลังการผลิตราว 3 ล้านชิ้นต่อเดือน
นี่เป็นผลงานจากโครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนโดย สกสว. นอกจากนี้ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าว ยังได้รับการตีพิมพ์ลงใน RSC advance ของ อังกฤษ ในระดับ Q1 อีกด้วย

แหล่งข้อมูล : BRAND BUFFET