ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

AMI KMITL