Daily Archive: May 9, 2023

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 Admission 66

เปิดรับสมัครแล้ว 7-13 พฤษภาคม 2566 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. . สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 25 คน . วิชา/คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก TGAT ความถนัดทั่วไป 20% TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรศาสตร์ 30% A-Level คณิตศาสตร์ 25% A-Level ฟิสิกส์ 25% . ไม่มีสอบสัมภาษณ์ . สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)...