Daily Archive: February 23, 2022

AMI รับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 (ระบบโควตา)

AMI พร้อมแล้ว TCAS รอบที่ 2 ( ระบบโควตา ) . #วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) รอบ 2 . เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ แบบโควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง จำนวน 30 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/352ZVHa การให้โควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 5 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3sLY3ul...