ช่องทางการติดต่อในสถานการณ์โควิด-19

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารในช่วงวันที่ 10-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19
ตามลิ้งค์ >>
https://www.facebook.com/104890389572255/posts/4875996865794893/?d=n
AMI_KMITL
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.