เกียรติบัตรนักเรียนและครูที่ปรึกษา AHOC #1

เกียรติบัตรนักเรียนและครูที่ปรึกษา ค่ายสานฝันสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมระดับโลกครั้งที่ 1 (AMI Hackathon Online Camp : AHOC #1)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V2_hcSI5t4urkH7uW7P6PK6d5bjX66SprhY1fdA2tuo/edit?usp=sharing