จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ฉบับที่ 23 เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคพิเศษ 3/2563

ข้อที่ 4 ไม่อนุญาตให้มีการสอบภายในสถาบัน (on site) ในทุกรายวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รวบรวมการจัดรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตาม link ด้านล่าง หรือสามารถ scan qr code ได้ตามรูป

👉https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSSdCxox1oIC5y8JMMM2-JrIuPcVZVu7m5rhyvWv9rk/edit?usp=sharing