พล.ท.ดร.สุภมนัส ภารพบ ผทค.พิเศษ สป.กห./ช่วยราชการด้านนโยบายและแผน สทป.

แหล่งข้อมูล : Facebook AMI KMITL