มหาวิทยาลัย สนองรัฐ เพิ่มหลักสูตร Non Degree รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้สัมภาษณ์ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ช่อง MCOT HD ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ มหาวิทยาลัย สนองรัฐ เพิ่มหลักสูตร Non Degree รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยท่านอธิการบดี นำเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ที่ตอบสนอง Thailand 4.0 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง กับเครื่องมือที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ร่วมกับการแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดนำไปใช้งานจริงต่อไป